Europos piliečiai,

Jeigu šiandien aš kreipiuosi tiesiogiai į jus, tai ne tik istorijos ir mus vienijančių vertybių vardan. Tai yra dėl to, kad tai neatidėliotinai būtina. Po kelių savaičių įvyksiantys Europos rinkimai bus lemiami mūsų žemyno ateičiai.

Niekada nuo Antrojo Pasaulinio karo laikų Europa nebuvo tokia reikalinga. Tačiau Europa dar niekada nebuvo tokiame pavojuje.

,,Brexit’’ yra to simbolis. Europos krizės simbolis, Europos, kuri nesugebėjo patenkinti tautų apsaugos poreikių, susidūrus su dideliais šiuolaikinio pasaulio sukrėtimais. Tai yra ir Europos spąstų simbolis. Priklausyti Europos Sąjungai nėra spąstai;  tai yra melas ir neatsakingumas,  kurie gali ją sunaikinti. Kas pasakė britams tiesą apie jų ateitį po ,,Brexit’’ ? Kas jiems kalbėjo apie tai, kad bus prarastas prieinamumas prie Europos rinkos ? Kas užsiminė apie riziką taikai Airijoje, sugrįžus prie buvusios praeityje sienos ? Nacionalistinis pasitraukimas nesiūlo nieko; tai yra atmetimas be projekto. Ir šie spąstai kelia grėsmę visai Europai : veikėjai, pilni pykčio, remdamiesi melaginga informacija, žada bet ką.

Šių manipuliacijų akivaizdoje turime išlikti tvirti. Išdidūs ir įžvalgūs. Ir pirmiausiai pasakyti tai, kas yra Europa. Tai istorinė sėkmė : nuniokoto žemyno susitaikymas lig šiol neregėtame taikos, gerovės ir laisvės projekte. Niekada to nepamirškime. Ir šis projektas mus tebesaugo šiandien : kuri šalis gali veikti viena prieš agresyvias galingųjų strategijas ? Kas gali teigti esantis suverenus, vienas susidūręs su skaitmeninės rinkos gigantais ? Kaip atlaikytume finansinio kapitalizmo krizes be euro, kuris yra visos Europos Sąjungos jėga ? Europa- tai ir galybė kasdieninio gyvenimo projektų, kurie pakeitė mūsų teritorijų paveikslą, šis atnaujintas licėjus, šis pastatytas kelias, greitas internetinis ryšys, kuris ateina, pagaliau. Ši kova yra kiekvienos dienos uždavinys, nes Europa kaip ir taika niekada nėra įgyta. Prancūzijos vardu aš nenuilstamai kovoju už tai, kad Europa žengtų pažangos keliu ir kad būtų ginamas jos modelis. Mums buvo teigiama, kad Europos gynybos sistemos sukūrimas ar socialinių teisių apsauga  yra nepasiekiama, bet mes įrodėme, kad tai įmanoma.

Bet reikia veikti daug , daug greičiau. Kadangi yra kiti spąstai, būtent statu quo ir rezignacijos spąstai. Didžiųjų pasaulinių sukrėtimų akivaizdoje piliečiai mums gana dažnai sako « Kur yra Europa ? Ką veikia Europa ?». Jų akyse ji tapo besiele rinka. Tačiau Europa nėra tik rinka, bet ir projektas. Rinka yra naudinga, bet ji neturi užgožti sienų, kurios saugo,  ir vertybių, kurios mus vienija, būtinybės. Nacionalistai klysta teigdami, jog jie gina mūsų identiškumą, siekdami pasitraukimo iš Europos ; juk mus jungia, mus išlaisvina ir mus saugo būtent Europos civilizacija. Bet ir tie, kurie nieko nenori keisti, taip pat klysta, kadangi jie neigia baimes, persmelkiančias mūsų tautas,  abejones, kenkiančias mūsų demokratijoms. Dabar yra lemiamas mūsų žemynui momentas; momentas, kuomet mes, kolektyviai, privalome naujai išrasti -tiek politiniame, tiek kultūriniame lygmenyse- mūsų civilizacijos formas šiame besikeičiančiame pasaulyje. Tai Europos Atgimimo momentas. Todėl aš, nepasiduodamas pasitraukimo ir susiskaldymo gundymams, kviečiu jus kartu kurti šį Atgimimą, paremtą trimis ambicijomis : laisvė, apsauga, pažanga.
 

Ginti mūsų laisvę

Europos modelis grindžiamas žmogaus laisve, nuomonių skirtumu, kūryba. Pirmutinė laisvė yra demokratijos laisvė, tai laisvė išsirinkti mūsų valstybių vadovus,  ir būtent čia, kiekvienų rinkimų metu, užsienio jėgos ieško, kaip paveikti mūsų balsus. Aš siūlau įsteigti Europos demokratijų apsaugos Agentūrą, kuri nusiųstų Europos ekspertus į kiekvieną Valstybę narę, kad jos rinkimų procesas  būtų apsaugotas nuo kibernetinių atakų ir manipuliacijų.  Siekdami išlikti nepriklausomi,  mes turime taip pat uždrausti Europos politinių partijų finansavimą iš užsienio valstybių. Mes turime uždrausti, Europos taisyklėmis, bet kokias neapykatos ar smurto apraiškas Internete, kadangi pagarba asmeniui yra mūsų orumo civilizacijos pagrindas.
 

Apsaugoti mūsų žemyną

Įkurta vidinio susitaikymo pagrindu, Europos Sąjunga užmiršo pažvelgti į pasaulio realijas. Tačiau nei viena bendruomenė neišsiugdo priklausymo jausmo, jeigu ji neturi ribų, kurias ji gina. Siena – tai saugi laisvė. Mes taip pat turime pradėti viską iš pradžių  Šengeno erdvės klausimu: visi, norintys joje dalyvauti, privalo vykdyti atsakomybės (griežta sienų kontrolė) ir solidarumo (viena ir ta pati  prieglobsčio politika, taikant tas pačias prieglobsčio suteikimo ir atmetimo  taisykles)  įsipareigojimus. Bendra pasienio policija ir Europos prieglobsčio paramos biuras, griežti kontrolės įsipareigojimai , Europos solidarumas, prie kurio prisideda kiekviena šalis, vadovaujant Europos vidaus saugumo Tarybai : migracijos akivaizdoje, aš tikiu Europa, kuri vienu metu gina savo vertybes ir savo sienas.

Tie patys reikalavimai turi būti taikomi ir gynybai. Per pastaruosius dvejus metus buvo padaryta svarbi pažanga, tačiau mes turime aiškiai nurodyti kryptį : gynybos ir saugumo sutartis turės nubrėžti būtinus įsipareigojimus, susijusius su NATO ir mūsų Europos sąjungininkais :  išlaidų karinėms reikmėms didinimas, papildomo savitarpio susitarimo gynybos klausimais įgyvendinimas, Europos saugumo Taryba, prijungianti Jungtinę Karalystę kolektyvinių sprendimų paruošimui.

Mūsų sienos taip pat privalo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Kokia šalis pasaulyje sutinka tęsti mainus su tais, kurie nesilaiko nei vienos iš jos taisyklių ? Mes negalime kentėti tylėdami. Mes privalome reformuoti mūsų konkurencijos politiką, persvarstyti mūsų komercinę politiką : sankcionuoti arba uždrausti Europoje įmones, kurios kenkia mūsų strateginiams interesams ir mūsų pagrindinėms vertybėms, tokioms kaip aplinkos apsaugos normos, duomenų apsauga ir sąžiningas mokesčių mokėjimas ; ir įsipareigoti teikti pirmenybę Europai strateginėse industrijose ir mūsų viešuosiuose pirkimuose, kaip tai daro mūsų konkurentai amerikiečiai ar kinai.
 

Atgaivinti pažangos dvasią

Europa nėra antraeilė valstybė. Visa Europa – tai avangardas : ji visada sugebėjo nustatyti pažangos standartus. Šiuo tikslu ji turi vykdyti daugiau konvergencijos nei konkurencijos projektą : Europa, kurioje buvo sukurta socialinė apsauga, turi nustatyti kiekvienam darbo žmogui, nuo Rytų lig Vakarų, nuo Šiaurės lig Pietų, socialinį skydą, kuris garantuotų tą patį apmokėjimą toje pačioje darbo vietoje, o taip pat Europos minimalų atlyginimą, pritaikytą kiekvienai šaliai ir kiekvienais metais kolektyviai aptariamą.

Žygiuoti pažangos keliu- tai ir būti lyderiu ekologinėje kovoje. Ar galėsime žiūrėti mūsų vaikams į akis, jeigu nerezorbuosime mūsų skolos klimatui ?  Europos Sąjunga privalo nubrėžti savo siekius  - 0 karbonato 2050 metais, pesticidų sumažinimas pusiau 2025 metais  -  ir savo politiką adaptuoti pagal šį poreikį : Europos klimato bankas, kuris finansuotų  perėjimą prie ekologinės ekonomikos ;  Europos sveikatos saugos pajėgos, kurios sustiprintų maisto produktų kontrolę ; o kovai prieš lobby grėsmę - pavojingų aplinkai ir sveikatai medžiagų įvertinimas nepriklausomų mokslinių tyrimų institucijų… Visi mūsų veiksmai turi vadovautis šiuo imperatyvu : nuo Centrinio Banko iki Europos Komisijos, nuo Europos biudžeto iki investicijų plano Europai, klimato klausimas turi būti įpareigojimas visoms mūsų institucijoms.

Pažanga ir laisvė- tai  galėjimas pragyventi iš savo darbo : Europa  turi numatyti darbo vietų kūrimą. Ir šiuo tikslu ji privalo ne tik sureguliuoti skaitmeninės rinkos gigantų veiklą, įkurdama Europos pagrindinių platformų priežiūros sistemą (pagreitintos sankcijos pasikėsinimo į konkurenciją atveju, jų algoritmų skaidrumas…), bet taip pat finansuoti inovacijas, skiriant  naujajai Europos inovacijų Tarybai biudžetą, kurį galima būtų palyginti su Jungtinių Amerikos Valstijų biudžetu, kad būtume naujausių griaunamų technologijų, kaip pvz. dirbtinis intelektas, priešakyje.

Europa, kuri žvelgia į pasaulį, turi būti atsigręžusi į Afriką, su kuria turime sudaryti ateities paktą.  Prisiimant bendrą likimą, palaikant jos didelių užmojų, o ne gynybinę, plėtrą : investavimas, universitetų bendradarbiavimas, mergaičių auklėjimas…

Laisvė, aspauga, pažanga. Ant šių pamatų turime statyti Europos Atgimimą. Mes turime rasti sprendimą, kad neleistume nacionalistams naudotis tautų pykčiu.  Mes neturime būti suminkštėjusios Europos somnambulais. Mes negalime pasilikti rutinoje ir tuščiažodžiavime. Europos humanizmas – tai veiksmo poreikis. Ir visur piliečiai pageidauja dalyvauti pokyčiuose. Tad iki šių metų pabaigos kartu su Europos institucijų ir valstybių atstovais surengsime Konferenciją Europos klausimais, kad pasiūlytume mūsų politiniam projektui visus būtinus pokyčius be jokių tabu, netgi sutarčių peržiūrėjimą. Šios konferencijos tikslas bus sujungti piliečių grupes, išklausyti universitetų dėstytojus, socialinius partnerius, religinius ir dvasinius atstovus. Ji apibrėš veiksmų  planą Europos Sąjungai, kuriame didieji prioritetai bus išreikšti konkrečiais veiksmais. Bus ir nesutarimų, bet ar geriau sustingusi Europa, ar Europa, kuri daro pažangą kartais skirtingu ritmu, tuo pačiu išlikdama visiems atvira ?

Šioje Europoje pačios tautos iš tiesų perims savo likimo kontroliavimą; šioje Europoje, esu tuo tikras, Jungtinė Karalystė ras sau deramą vietą.

Europos piliečiai, ,,Brexit’’ aklavietė tebus pamoka mums visiems. Išsivaduokime iš šių spąstų, suteikime reikšmę ateinantiems rinkimams ir mūsų projektui. Jūs turite nuspręsti, ar Europa, jos skleidžiamos pažangos vertybės turi būti kažkas daugiau negu tik pastraipa istorijoje. Tai pasirinkimas, kurį jums siūlau, kad kartu nutiestume Europos Atgimimo kelią.

Emmanuel Macron