Euroopan kansalaiset,

Haluan osoittaa sanani suoraan teille, yhteisen historiamme ja meitä yhdistävien arvojen nimissä, mutta myös siksi, että asiallani on kiire. Muutaman viikon kuluttua pidettävät europarlamenttivaalit ovat mantereemme tulevaisuuden kannalta ratkaisevat.

Koskaan toisen maailmansodan jälkeen ei Eurooppa ole ollut yhtä tarpeellinen. Mutta se on myös suuremmassa vaarassa kuin koskaan aiemmin.

Tuon vaaran symboli on Brexit. Se kertoo kriisistä Euroopassa, joka ei ole osannut vastata kansalaistensa suojeluntarpeisiin nykymaailman haasteiden keskellä. Brexit kuvastaa myös Eurooppaan liittyvää riskiä. Riski ei ole kuuluminen Euroopan unioniin, vaan sitä uhkaavat valheet ja vastuuttomuus. Kertoiko joku briteille totuuden Brexitin jälkeisestä tulevaisuudesta? Puhuiko joku heille sisämarkkinoiden menetyksestä? Mainittiinko Irlannin rauhaan kohdistuvat riskit, jos entiset rajat palautetaan? Itseensä käpertyvä kansallismielisyys ei ehdota mitään; se torjuu, muttei tarjoa mitään tilalle. Koko Eurooppaa uhkaavat ihmisten suuttumuksen hyödyntäjät, jotka antavat katteettomia lupauksia tukeutuen väärään informaatioon.

 

Tämän manipulaation keskellä meidän on pidettävä päämme pystyssä, oltava ylpeitä ja tarkkanäköisiä. On muistettava, mikä Eurooppa on - historiallinen menestystarina, jossa sodan runtelema maanosa yhdisti voimansa ainutlaatuisen rauhan, vaurauden ja vapauden projektin ympärille. Sitä emme saa milloinkaan unohtaa. Ja sama projekti on edelleen turvanamme. Mikä maa voi yksin vastata suurvaltojen aggressiivisiin strategioihin? Kuka voi väittää selviytyvänsä yksin internetjättiläisiä vastaan? Miten selviäisimme finanssikriiseistä ilman euroa, joka on voimavara koko unionille? Eurooppa merkitsee myös tuhansia arkeemme liittyviä projekteja, jotka ovat muuttaneet alueidemme ilmettä - remontoitu lukio, uusi tie tai toimiva nopea internetyhteys. Taistelu Euroopan puolesta vaatii jokapäiväistä sitoutumista, mikään ei ole koskaan lopullisesti saavutettua, ei edes rauha. Ranskan nimissä käyn herkeämättä tuota taistelua viedäkseni Eurooppaa eteenpäin ja puolustaakseni sen mallia. Olemme osoittaneet, että saavuttamattomina pidetyt asiat, kuten eurooppalaisen puolustuksen luominen tai sosiaalisten oikeuksien suojelu, olivatkin mahdollisia.

 

Mutta meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin, sillä myös paikoilleen jääminen ja lannistuminen ovat uhka. Huolestuttavien maailmantapahtumien keskellä kansalaiset kysyvät usein: "Mikä on Euroopan vastaus? Eikö Eurooppa reagoi?" Euroopasta on tullut heille vain sieluton markkina-alue. Kyse ei kuitenkaan ole pelkistä markkinoista, vaan Eurooppa on projekti. Markkinoiden hyödyllisyydestä huolimatta ei pidä unohtaa, että tarvitaan myös suojaavia rajoja ja yhdistäviä arvoja. Nationalistit erehtyvät väittäessään puolustavansa identiteettiämme vetäytymällä Euroopasta, sillä juuri eurooppalainen sivilisaatio yhdistää, tuo vapautta ja suojelee meitä. Mutta myös ne, jotka eivät haluaisi muuttaa mitään, erehtyvät jättäessään ottamatta huomioon kansalaisten pelot ja demokratiaa murentavat epäilykset. Elämme maanosamme kannalta ratkaisevia hetkiä; meidän on yhdessä luotava sivilisaatiollemme sekä poliittisesti että kulttuurillisesti uusia muotoja muuttuvassa maailmassa. On Euroopan uudistumisen aika. Torjukaamme kiusaus käpertyä itseemme tai jakautua ja toteuttakaamme yhdessä tuo uudistuminen keskittyen kolmeen tavoitteeseen, vapauteen, suojeluun ja kehitykseen.
 

Vapautemme puolustaminen

Eurooppalaisen mallin perustana on ihmisen vapaus, mielipiteiden, luovuuden moninaisuus. Ensisijainen vapautemme on demokraattinen: meillä on vapaus valita vallanpitäjämme, vaikka ulkovallat pyrkivät vaikuttamaan vaaleihimme. Ehdotan, että perustamme eurooppalaisen viraston demokratian suojelemiseksi; viraston eurooppalaisilta erityisasiantuntijoilta jäsenmaat saavat apua vaaliprosessiensa suojaamiseen kyberhyökkäyksiltä ja manipuloinnilta. Samassa itsenäisyyden hengessä meidän tulee myös kieltää Euroopan poliittisten puolueiden rahoitus ulkovaltojen taholta. Meidän on torjuttava eurooppalaisella lainsäädännöllä internetin viha- ja väkivaltapuheet, sillä yksilön kunnioitus ja arvokkuus ovat koko sivilisaatiomme perusta.
 

Maanosamme suojelu

Sisäiseen yhdistymiseen perustunut Euroopan unioni ei ole seurannut maailman realiteetteja. Mutta yksikään yhteisö ei voi luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta, jollei sillä ole rajoja, joita se suojelee. Rajat tuovat vapauteen turvaa. Siksi meidän on uudistettava perusteellisesti Schengen-aluetta. Kaikkien mukaan haluavien maiden on kannettava osuutensa vastuusta (tiukka kontrolli rajoilla) ja solidaarisuudesta (yhdenmukainen turvapaikkapolitiikka sekä yhdenmukaiset myöntämistä ja hylkäämistä koskevat säännöt). Tarvitaan yhteinen rajapoliisi ja Euroopan turvapaikkavirasto, tiukkoja kontrollivelvoitteita sekä eurooppalaista solidaarisuutta, johon kaikki maat osallistuvat, Euroopan sisäisen turvallisuuden neuvoston alaisuudessa. Muuttoliikkeiden tuomien haasteiden edessä uskon Eurooppaan, joka suojelee sekä arvojaan että rajojaan.

Samat vaatimukset on kohdistettava puolustukseen. Viimeisten kahden vuoden aikana on tapahtunut huomattavaa edistystä, mutta tarvitsemme selkeän toimintalinjan, puolustus- ja turvallisuussopimuksen, joka määrittelee NATOa ja eurooppalaisia liittolaisiamme koskevat keskeiset velvoitteet: sotilaallisten menojen kasvattaminen, turvatakuulausekkeen täytäntöönpanokelpoisuus sekä Euroopan turvallisuusneuvosto, jossa myös Yhdistynyt kuningaskunta on mukana ja joka valmistelee yhteiset päätöksemme.

 

Rajojemme on myös taattava oikeudenmukainen kilpailu. Mikä mahti maailmassa suostuisi jatkamaan kaupankäyntiä kumppanien kanssa, jotka eivät kunnioita sen sääntöjä? Emme voi vain hiljaa alistua. Meidän on uudistettava kilpailupolitiikkaamme ja luotava uusi pohja kauppapolitiikallemme. Yrityksille, jotka rikkovat strategisia intressejämme ja keskeisiä arvojamme - kuten ympäristönormeja, tietosuojaa ja oikeudenmukaista verotusta - vastaan, on määrättävä sanktioita tai ne on kiellettävä Euroopassa. Strategisen teollisuuden ja julkisten hankintojen osalta on suosittava eurooppalaisuutta, kuten amerikkalaiset ja kiinalaiset kilpailijammekin tahollaan tekevät.
 

Uusi kehityksen henki

Eurooppa ei ole kakkosluokan mahti. Eurooppa kokonaisuudessaan on edelläkävijä, joka on aina ollut määräämässä kehityksen suuntaa. Siihen kyetäksemme meidän on pyrittävä lähentymiseen, ei kilpailemaan toistemme kanssa. Euroopan - sosiaaliturvan kehittäjän - on tarjottava kaikille työntekijöille, ovat he sitten idässä tai lännessä, pohjoisessa tai etelässä, sosiaalinen suojakilpi, joka takaa heille saman korvauksen samassa työpaikassa, sekä eurooppalainen minimipalkka, joka sopeutetaan kunkin maan tilanteeseen ja jota tarkistetaan vuosittain kollektiivisesti.

Kehityksen vauhtiin pääseminen vaatii johtopaikkaa myös ekologisessa taistelussa. Voimmeko katsoa lapsiamme silmiin, jollemme huolehdi myös ilmastovelastamme? Euroopan unionin on määriteltävä tavoitteensa - nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä sekä torjunta-aineiden puolittaminen vuoteen 2025 mennessä - ja sopeutettava politiikkaansa niiden mukaisesti. Tarvitaan Euroopan ilmastopankki rahoittamaan ekologista käännettä, eurooppalainen terveysviranomainen vahvistamaan elintarvikkeidemme valvontaa, lobbauksen vastavoimaksi riippumaton tieteellinen arviointi ympäristön ja terveyden kannalta haitallisille aineille jne. Ilmastotavoitteen on oltava ohjenuorana kaikelle toiminnallemme - on sitten kyse Euroopan keskuspankista, komissiosta, EU-budjetista tai Euroopan investointisuunnitelmasta, kaikkien instituutioidemme on otettava ilmastoasiat agendaansa.

Kehitys ja vapaus edellyttävät, että ihmisten on voitava elää työllään, ja työpaikkojen luominen vaatii Euroopalta ennakointia. Siksi on tärkeää sekä säännellä internetjättien toimintaa perustamalla suurten alustataloustoimijoiden eurooppalainen valvontaelin (nopeutetut sanktiot kilpailusääntöjen rikkomisesta, algoritmien läpinäkyvyys jne.) että rahoittaa innovaatiota myöntämällä uudelle Euroopan innovaationeuvostolle Yhdysvaltojen vastaavaan verrattava budjetti, niin että Eurooppa voi saavuttaa johtoaseman uusien teknologisten läpimurtojen, kuten esimerkiksi tekoälyn, alalla.

 

Euroopan on oltava avoin muulle maailmalle ja suuntauduttava Afrikkaan, jonka kanssa on solmittava tulevaisuussopimus. Meidän on ymmärrettävä tulevaisuutemme yhteneväisyys ja tuettava Afrikan kehitystä kunnianhimoisesti, ei vain auttavasti - tarvitaan investointeja, yliopistojen yhteistyötä, tytöille suunnattua koulutusta jne.

Vapaus, suojelu, kehitys. Näiden pilareiden varaan meidän tulee rakentaa Euroopan uudistuminen. Emme voi sallia, että nationalistit, joilla ei ole mitään tarjottavanaan, käyttävät kansalaisten suuttumusta hyväkseen. Emme saa olla veltostuneen Euroopan unissakävelijöitä. Emme voi jäädä rutiinin tai tyhjien puheiden vangiksi. Eurooppalainen humanismi velvoittaa toimimaan. Kansalaiset kaikkialla haluavat osallistua muutokseen. Ehdotan siis, että tämän vuoden loppuun mennessä toteutamme yhteistyössä EU:n toimielinten ja valtioiden edustajien kanssa Eurooppa-konferenssin, jossa käydään läpi kaikki poliittisen projektimme vaatimat muutokset, ilman tabuja edes perussopimusten osalta. Konferenssiin liittyen on järjestettävä kansalaispaneeleita ja kuultava yliopistojen edustajia, työmarkkinaosapuolia sekä uskontokuntien ja hengellisten suuntausten edustajia. Konferenssissa laaditaan Euroopan unionille tiekartta, jossa nämä keskeiset tavoitteet on muokattu konkreettisiksi toimiksi. Erimielisyyksiltä emme välty, mutta kumpi on parempi, paikoilleen jähmettynyt Eurooppa vai Eurooppa, joka menee eteenpäin toisinaan eri tahtiin, mutta kaikille avoimena?

Uudistuneessa Euroopassa kansoilla on jälleen valta päättää kohtalostaan. Olen varma, että tässä Euroopassa myös Yhdistynyt kuningaskunta löytää oman paikkansa.

Euroopan kansalaiset, Brexit-umpikuja on läksy meille kaikille. Mutta me voimme mennä eteenpäin ja tehdä tulevista vaaleista ja yhteisestä projektistamme merkityksellisiä. On teidän päätettävissänne, tuleeko Euroopasta ja sen kantamista edistyksen arvoista enemmän kuin vain lyhyt jakso historiassa. Se on vaihtoehto, jota tarjoan teille viedäksemme yhdessä Euroopan kohti uudistumista.

Emmanuel Macron