Občania Európy,

Dovoľujem si obrátiť sa priamo na vás, nerobím to však len v mene histórie a hodnôt, ktoré nás spájajú. Robím tak preto, lebo situácia je naliehavá. O niekoľko týždňov sa uskutočnia európske voľby, ktoré budú rozhodujúce pre budúcnosť nášho kontinentu.

Ešte nikdy od konca 2. svetovej vojny sme nepotrebovali Európu tak ako dnes. Európa zároveň nebola nikdy tak ohrozená ako teraz.

Symbolom toho je Brexit. Je symbolom krízy Európy, ktorá nedokázala reagovať na potrebu chrániť ľudí čeliacich veľkým šokom súčasného sveta. Je i symbolom európskej pasce. Pascou však nie je príslušnosť k Európskej únii, je ňou klamstvo a nezodpovednosť, ktoré ju môžu zničiť. Kto povedal občanom Spojeného kráľovstva pravdu o ich budúcnosti po Brexite? Kto im povedal, že stratia prístup na európsky trh ? Kto hovoril o ohrození mieru v Írsku, keď sa obnovia staré hranice? Nationalistická zahľadenosť do seba neponúka nič, je to len zamietavý postoj bez riešenia. Do tejto pasce môže padnúť celá Európa: tí, ktorí ťažia z rozhorčenia a nepravdivých informácií, sľubujú všetko a nič.

Voči takýmto manipuláciám, musíme byť neoblomní. Hrdí a prezieraví. A hovoriť predovšetkým o tom, čím Európa je. Európa je historický úspech: je zmierením zdevastovaného kontinentu vďaka nevídanému projektu mieru, prosperity a slobody. Nikdy na to nezabudnime.  Tento projekt nás neustále chráni: ktorá krajina obstojí sama voči agresívnym stratégiám veľkých mocností? Kto môže o sebe tvrdiť, že ako zvrchovaný štát dokáže čeliť sám digitálnym gigantom? Ako odoláme krízam finančného kapitalizmu bez eura, ktoré je silou celej Únie? Európa, to sú tiež tisícky projektov každodenného života, ktoré zmenili tvár nášho kraja: zrenovované gymnázium neďaleko nás, novopostanená cesta, rýchlejší internet. Tento boj nás zaväzuje každým dňom, pretože Európa rovnako ako mier, nie sú získané raz a navždy. V mene Francúzska vediem tento boj neúnavne, aby sa Európa posúvala vpred, aby som hájil jej model. Ukázali sme, že to, čo podaktorí považovali za nedostupné, či už vytvorenie európskej obrany alebo zabezpečenie sociálnych práv, sa dá dosiahnuť.

Treba však urobiť viac a konať rýchlejšie. Pretože je tu ďalšia pasca: status quo a rezignácia. Občania zaskočení šokujúcimi zmenami sa často pýtajú: « Kde je Európa? Čo Európa robí? ». V ich očiach sa stala trhom bez duše. Európa však nie je len trhom, je to projekt. Spoločný trh je užitočný, nesmie sa však pritom zabúdať na nutnosť hraníc, ktoré chránia a hodnôt, ktoré zjednocujú. Nacionalisti sa mýlia, keď tvrdia, že vystúpením z Európy obhajujú našu identitu; to, čo nás spája, robí slobodnými a chráni, je európska civilizácia. Tí, ktorí by najradšej nič nemenili, sa však rovnako mýlia, pretože ignorujú obavy, ktoré sa zmocňujú našich občanov, či pochybnosti, ktoré podkopávajú naše demokracie. Dospeli sme k rozhodujúcemu momentu pre náš kontinent; k momentu, keď musíme po politickej i kultúrnej stránke kolektívne nanovo zadefinovať formy našej civilizácie vo svete, ktorý sa mení. Je to čas európskej obnovy. Odolajme teda pokušeniu uzavrieť sa do seba a rozdeľovať. Navrhujem vám, aby sme sa spoločne pustili do tejto obnovy so zreteľom na tri ambície: slobodu, ochranu a pokrok.
 

Brániť našu slobodu

Európsky model je založený na ľudskej slobode, rozmanitosti názorov, tvorivosti. Našou základnou slobodou je demokratická sloboda, teda slobodná voľba našich vedúcich predstaviteľov, i vtedy keď sa zahraničné mocnosti pri každom volebnom kole snažia ovplyvniť naše hlasovanie. Navrhujem, aby bola vytvorená  Európska agentúra na ochranu demokracie, ktorá bude každému členskému štátu poskytovať európskych expertov na ochranu volebného procesu pred kybernetickými útokmi a manipuláciami. V tomto duchu nezávislosti musíme tiež zakázať financovanie európskych politických strán zahraničnými mocnosťami. Na základe európskych predpisov musíme odstrániť z internetových stránok všetky prejavy nenávisti a násilia, pretože rešpektovanie jednotlivca je základom našej civilizácie dôstojnosti.
 

Chrániť náš kontinent

Európska únia založená na vnútornom zmierení si pozabudla všímať realitu sveta. Žiadne spoločenstvo však nedáva pocit spolupatričnosti, ak nemá hranice, ktoré si chráni. Hranica, to je sloboda v bezpečí. Musíme teda pristúpiť k zásadnej reorganizácii Schengenského priestoru: všetci, ktorí sa na ňom chcú podieľať, si musia plniť povinnosť zodpovednosti (prísna kontrola hraníc) a solidarity (rovnaká azylová politika, s rovnakými pravidlami prijímania a zamietnutia žiadateľov). Spoločná pohraničná polícia a európsky azylový úrad, prísne povinnosti kontroly, európska solidarita, ku ktorej prispieva každá krajina pod dohľadom Európskej rady pre vnútornú bezpečnosť: v situácii, kedy čelíme migrácii, verím v Európu, ktorá chráni svoje hodnoty, ako i svoje hranice. 

Rovnaké požiadavky sa musia vzťahovať aj na obranu. V posledných dvoch rokoch sme dospeli k významnému pokroku, musíme mať však pred sebou jasné smerovanie: zmluvu o obrane a bezpečnosti, ktorá bude definovať naše nevyhnutné záväzky v súvislosti s NATO a našimi európskymi spojencami: zvýšenie vojenských výdavkov, doložku o vzájomnej obrane, ktorá bude operatívna, Európsku bezpečnostnú radu s účasťou Spojeného kráľovstva na prípravu našich kolektívnych rozhodnutí.  

Naše hranice musia zabezpečiť aj spravodlivú hospodársku sútaž. Ktorá svetová mocnosť akceptuje naďalej obchodnú výmenu s tými, ktorí nerešpektujú ani jedno z jej pravidiel? Nemôžeme len znášať príkoria a mlčať. Musíme zreformovať našu politiku hospodárskej súťaže, prepracovať našu obchodnú politiku: uvaliť sankcie alebo zakázať v Európe podniky, ktoré ohrozujú naše strategické záujmy a základné hodnoty, ako environmentálne normy, ochrana údajov a spravodlivé platenie daní; a v strategických priemyselných odvetviach a verejných zákazkách uprednostniť európske podniky, ako to robia naši americkí či čínski konkurenti.
 

Oživiť ducha pokroku

Európa nie je druhoradou mocnosťou. Európa je avantgardou, vždy bola schopná nastaviť štandardy pokroku. Preto musí jej projekt viesť skôr k zbližovaniu než ku konkurencii: Európa, v ktorej bolo vytvorené sociálne zabezpečenie, musí pre každého zamestnanca, od východu po západ a od severu po juh, zabezpečiť sociálnu ochranu zaručujúcu rovnaké odmeňovanie na rovnakom pracovisku a minimálnu európsku mzdu prispôsobenú každej krajine a každý rok kolektívne prerokovanú.  

Obnoviť pokrok znamená tiež postaviť sa na čelo ekologického boja. Ako sa budeme môcť dívať našim deťom do očí, ak nesplatíme svoj klimatický dlh? Európska únia si musí stanoviť ambiciózny cieľ – nulové emisie uhlíka v r. 2050, zníženie pesticídov o polovicu v r. 2025 – a prispôsobiť tomu svoju politiku: Európska klimatická banka na financovanie prechodu na ekologické zdroje energie; európska jednotka pre zdravotnú bezpečnosť na posilnenie potravinových kontrol; nezávislé vedecké hodnotenie látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie na boj proti lobbistickým skupinám... Táto naliehavá potreba musí riadiť všetky naše kroky : počnúc Centrálnou bankou až po Európsku komisiu, európskym rozpočtom až po investičný plán pre Európu, všetky naše inštitúcie musia konať v prospech ochrany klímy.

Pokrok a sloboda znamená žiť z výsledkov svojej práce: pri tvorbe pracovných miest musí Európa anticipovať. Práve preto musí nielen zabezpečiť reguláciu digitálnych gigantov vytvorením európskeho dohľadu nad veľkými digitálnymi platformami (zrýchlenie sankcií za porušenie hospodárskej súťaže, transparentnosť ich algoritmov...), ale aj financovať inovácie pridelením zdrojov novej Európskej rade pre inovácie, ktorej rozpočet bude porovnateľný s rozpočtom Spojených štátov. Len tak sa dostaneme do čela nových technologických prevratov, ako je umelá inteligencia.

Európa, ktorá zohráva svoju úlohu vo svete, musí upriamiť pozornosť na Afriku a vytvoriť s ňou pakt o budúcnosti. Zodpovedným prístupom k spoločnej budúcnosti, podporovaním jej rozvoja ambicióznym,  nedefenzívnym spôsobom: investíciami, univerzitnými partnerstvami, vzdelávaním mladých dievčat...

Sloboda, ochrana, pokrok. Na týchto pilieroch musíme vybudovať európsku obnovu. Nemôžeme sa len prizerať, ako nacionalisti bez riešenia zneužívajú rozhorčenie ľudí. Nemôžeme byť námesačnými obyvateľmi malátnej Európy. Nemôžeme zostať pri starom živote a vyriekať zaklínacie formulky. Európsky humanizmus si vyžaduje akčnosť. Všade v Európe občania žiadajú, aby sa mohli podieľať na zmenách. Vytvorme teda ešte tento rok spolu so zástupcami európskych inštitúcií a štátov Konferenciu pre Európu a navrhnime tak všetky zmeny potrebné pre náš politický projekt. Bez tabu, dokonca bez revízie európskych zmluv. Táto konferencia bude zahŕňať občianske diskusné panely, vypočutia členov akademickej obce, sociálnych partnerov, náboženských a duchovných predstaviteľov. Stanoví cestovnú mapu pre Európsku úniu pretavením hlavných priorít do konkrétnych krokov. Budeme mať medzi sebou nezhody, je však lepšie žiť v strnulej Európe alebo v Európe, ktorá napreduje niekedy rôznymi rýchlosťami, a pritom zostáva otvorená pre všetkých?

V takejto Európe ľudia naozaj prevezmú osud do svojich rúk; v tejto Európe si Spojené kráľovstvo nájde svoje miesto, som o tom presvedčený.

Občania Európy, patová situácia Brexitu je poučením pre nás všetkých. Vymaňme sa z tejto pasce, urobme nadchádzajúce voľby a náš projekt zmysluplným. Je na vás, aby ste rozhodli, či Európa a pokrokové hodnoty, ktoré stelesňuje, sú viac ako akési intermezzo v dejinách ľudstva. Toto je voľba, ktorú vám ponúkam s cieľom spoločne vytýčiť cestu európskej obnovy.

Emmanuel Macron

À consulter également

Voir tous les articles et dossiers